SIKÇA KARŞILAŞILAN SORUNLAR

1- EKSİK SANDIK KURULU ÜYESİNİN TAMAMLANMASI:

Müşahit olarak sabah erken saatte gitmiş olduğunuz bir sandıkta 1 sandık kurulu başkanı dışındaki üye sayısı 3’ün altına düşer ise o zaman sandık kurulu başkanının bu sayı en az 3 üye olacak şekilde toplamda 7 kişiye(başkan dahil) tamamlaması gerekmektedir. Bu durumda öncelik varsa yedek sandık görevlileri arasından seçilir. eğer bu da mümkün değilse orada bulunan seçme yeterliliğine sahip, okur-yazarlar arasından seçer. Bu durumda sizlerin de sandık görevlisi olma ihtimaliniz ortaya çıkar.

Bilgi:

Bu durumda 138 nolu genelgenin 11.maddesini kurul başkanına hatırlatabilirsiniz.

(138 nolu Genelge 11.Madde : Sandık başında, oy verme başlamadan önce veya oy verme sırasında, sandık kurulu üyelerinden biri veya birkaçı görevini yapmazsa, ceza hükümleri saklı kalmak üzere, yerine yedek üyelerden biri getirilir. Şayet, bu dahi mümkün olmaz ve kurul üyeleri sayısı üçten aşağı düşerse bu konu tutanağa geçirilir ve eksiklikler, o sandık alanında seçme yeterliliğine sahip, okur-yazar olanlar arasından başkanın seçeceği kimselerle doldurulur.)

Not: Aynı madde kurul başkanının da gelmemesi halinde uygulanır

2- MÜŞAHİTLERİN SANDIK ÇEVRESİNDEN ÇIKARTILMAYA ÇALIŞILMASI:

Bulunduğunuz sandıkta sandık kurulu başkanının içeride bulunan müşahitler de dahil herkesi çıkartmak yönünde bir tavır takınmaya çalışması durumu.

Bilgi:

Bu durumda 138 nolu genelgenin 19.maddesini kurul başkanına hatırlatabilirsiniz.
(138 nolu Genelge 19.Madde: Sandık çevresinde, sandık kurulu başkan ve üyeleri, adaylar, milletvekilleri, o sandık bölgesinde kayıtlı seçmenler ve o sandıkta görevli müşahitler ile bina sorumluları ve çağrı üzerine gelen görevli kolluk güçlerinden başka kimse bulunamaz.)
Not: Bu uyarıya ve genelge hükmüne rağmen başkan tutumunda ısrar eder ise dilekçe örnekleri arasında yer alan 1 nolu dilekçe ile itirazda bulunabilirsiniz.

3- ENGELLİLER ile OKUMA-YAZMA BİLMEYENLERİN OY KULLANILMASI:

Bulunduğunuz sandıkta engelli ve/veya okuma-yazma bilmeyen kişilerin oy kullanması durumunda takip edilmesi gereken sürece ilişkin olarak

Bilgi:

Engelli vatandaşlarımızın oy kullanması 138 nolu Genelgenin 32.maddesine uygun şekilde yapılmak ZORUNDADIR. Bu durumda oy kullanmasını engelleyen engeli(Görme engelliler, felçliler, elleri eksik olanlar veya bu gibi bedeni aksaklıkları açıkça belli olanlar) bulunan kişiye bir akrabası veya orada bulunan bir seçmen yardım edebilir.
(138 nolu genelgenin 32.maddesi: Görme engelliler, felçliler, elleri eksik olanlar veya bu gibi bedeni aksaklıkları açıkça belli olanlar o seçim çevresi seçmeni olan ve o sırada sandık alanında bulunan akrabalarından birinin, akrabası yoksa diğer herhangi bir seçmenin yardımı ile oylarını kullanabilirler. Bir seçmen birden fazla engelliye yardım edemez)

Bilgi:

Okuma-yazma bilmeyen vatandaşlarımızın oy kullanması 138 nolu Genelgenin 33.maddesine uygun şekilde yapılmak ZORUNDADIR. Bu durumda SADECE kurul başkanı okuma-yazma bilmeyen kişiye ne şekilde oy kullanacağını anlatır HİÇBİR ŞEKİLDE TELKİNDE BULUNAMAZ.

(138 nolu genelgenin 33.maddesi: Okuma – yazma bilmeyen seçmenlere, oylarını kullanmaları konusunda başkaları tarafından sandık alanında yardım edilmez. Okuma – yazma bilmeyen seçmen, sorduğu ve istediği takdirde kurul başkanı, birleşik oy pusulası üzerinde bulunan adaylara nasıl oy verileceğini açıklar.)

4- ZİHİNSEL ENGELLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ BİR KİŞİNİN OY KULLANMASI

Bulunduğunuz sandıkta zihinsel engelli olduğunu düşündüğünüz(seçme yeterliliği bulunmayan) bir kişinin oy kullanmasına şahit olmanız durumunda

Bilgi:

Önce bu kişinin seçmen listesinde bulunduğunu kontrol etmek gerekmektedir. Eğer zihinsel engelli olduğunu düşündüğünüz kişi seçmen listesinde bulunuyor ve oy kullanamayacağına dair resmi bir belge bulunmuyor ise y KULLANABİLİRLER. ANCAK bu kişinin seçme yeterliliğinin bulunmadığına dair güçlü bir kanaatiniz varsa ve kurul başkanı bu kişiye oy kullandırmış ise, O KİŞİNİN TC KİMLİK NUMARASI VE DİĞER BİLGİLERİ OLACAK ŞEKİLDE BİR TUTANAK HAZIRLAYARAK MEVCUT MÜŞAHİTLERLE BİRLİKTE İMZA ALTINA ALMALI VE DAHA SONRA BU DURUMU İTİRAZ KONUSU YAPMALISINIZ.

5- OY SAYIMINDA OYLARIN SESLİ OLARAK OKUNMAMASI:

Oy kullanma işlemi bittikten sonra sandık kurulunun oy sayımına geçmesiyle birlikte kurul başkanının pusulada verilen oyları sandık alanında bulunanların tamamının göreceği şekilde ve sesle okumaması durumu.

Bilgi:

Bu durumda 138 nolu genelgenin 40.maddesinin 18.paragrafı kurul başkanına hatırlatabilirsiniz.
(138 nolu genelgenin 40.maddesinin 18.paragrafı: Sayım döküm cetvelinde, adayların aldığı oylar, orada bulunanlara, başkan tarafından yüksek sesle ilân edilir.)
Not: Bu uyarıya ve genelge hükmüne rağmen başkan tutumunda ısrar eder ise dilekçe örnekleri arasında yer alan 7 ve 8 nolu dilekçe ile itirazda bulunabilirsiniz.

6- OY SAYIMINDA GEÇERLİ/GEÇERSİZ ZARF/PUSULALAR:

Zarfların ve/veya oyların sayımı sırasında, geçerli/geçersiz zarf/pusula konusunda sıkıntı yaşanması durumu.

Bilgi:

Şayet zarfların geçerli/geçersizliği üzerinde tartışma varsa 138 nolu genelgenin 39.maddesindeki hükümler dikkate alınacaktır.

Şayet pusulanın geçerli/geçersizliği üzerinde tartışma varsa 138 nolu genelgenin 41.maddesi hükümleri dikkate alınacaktır.

7- MÜŞAHİTLERE ISLAK İMZALI TUTANAK VERİLMEMESİ:

Seçim sona erip oy sayımı da bittikten sonra sandık kurulu tarafından hazırlanan tutanaktan bir örnek almak istediğinizde kurul başkanın bu talebinizi reddetmesi halinde.

Bilgi:

Sandık başında bulunan müşahitlerin tutanaklardan bir suret alma hakkı bulunmaktadır bunu kurul başkanına hatırlatınız. Ayrıca sandık başkanının bir tutanak suretini seçim alanın dışarısına asması gerekmektedir. Bu durumda müşahitler bu tutanaktan görüntülü bir suret de alabilirler. Eğer partice atanmış kurul görevlisine bir suret verilmiş ise ayrıca aynı partinin müşahidine tutanak sureti verilmez.

(138 nolu Genelgenin 43.Maddenin son paragrafları: Sandık sonuç tutanağının onaylı bir sureti, sandık kurulu tarafından sandık çevresi içinde herkesin görebileceği bir yere asılır. Bu tutanak oy verme gününden itibaren bir hafta süreyle asılı kalır.

Sandık sonuç tutanağının birer sureti, yeteri kadar hazırlanarak sandık kurulu başkanı ve üyelerince imzalandıktan ve mühürlendikten sonra adayların ve seçime katılma yeterliliği olan ve talep eden siyasi parti müşahitlerine verilir. Bu tutanaklar talep halinde öncelikle sandık kurulunun siyasi partili üyelerine imza karşılığında verilir. Ancak bu halde, o partinin müşahidine ayrıca tutanak verilmez…)

8- MÜŞAHİT İTİRAZLARININ İŞLEME ALINMAMASI:

Müşahit olarak bulunduğunuz sandıkta oy kullanma sırasında ve/veya tutanak düzenleme aşamasında sandık kurulu işlemlerine ilişkin tanık olduğunuz, mevzuata aykırılıklara ilişkin yaptığınız itirazın kurul başkanı tarafından, ‘siz bu itirazı yapmaya yetkili değilsiniz’ şeklinde reddedilmesi halinde.

Bilgi:

Bu durumda 138 nolu genelgenin 48.maddesini kurul başkanına hatırlatabilirsiniz.

(138 nolu Genelgenin 48.Maddesi: Şikâyete yetkili kimseler;
a) Seçme yeterliğine sahip seçmenler; b) Siyasi partiler veya bunların tüzüklerine göre kuruluş kademelerinin (il ve ilçe kuruluşlarının) başkanları veya vekilleri, c) Adayların veya siyasi partilerin müşahitleri, d) Adaylar (veya yetkili kıldığı kişiler) ile milletvekilleri)

Not: Sandık kuruluna yapılan itirazlar ŞİKAYET, sandık kurulu kararlarına karşı ilçe seçim kuruluna yapılan itirazlar İTİRAZ olarak Kabul edilir.

9- ŞİKAYET YÖNTEMLERİ:

Yapacağınız şikayetin şekli nasıl olmalıdır?

Bilgi:

138 nolu Genelgenin 49.Maddesine göre yazılı ve sözlü şikayet yapılabilir. Sözlü yapılan şikayetin tutanağa kurul tarafından yazılması ve şikayetçiye imzalatılması gerekmektedir.

10- ŞİKAYETE KARŞILIK İŞLEM YAPILMAMASI:

Tespit etmiş olduğunuz bir ihlale ilişkin yapmış olduğunuz şikayet neticesinde kurulun herhangi bir işlem yapmaması durumunda.

Bilgi:
Bu durumda 138 nolu genelgenin 50.maddesini kurul başkanına hatırlatabilirsiniz. Bu maddeye göre şikayete yetkili kişilerin şikayetinin incelenmesi ZORUNLUDUR.

(138 nolu Genelgenin 50.Maddesi: Şikâyet dilekçesini alan veya şikâyeti yukarıdaki madde gereğince tutanağa geçiren sandık kurulu, ilk önce şikâyetçinin bu Genelge’nin 48. maddesine göre şikâyete yetkili kimselerden olup olmadığını inceler ve şikâyetçi, şikâyete yetkili kimselerden değilse, başka bir yön üzerinde durmaksızın şikâyeti hemen reddeder. Kurul, şikâyetçinin şikâyete yetkili kimselerden olduğunu anlarsa, o zaman şikâyetin haklı veya yerinde olup olmadığını inceler.)

11- ŞİKAYETE KARŞILIK KARAR ALINMAMASI:

Yazılı bir şikayette bulunmanız karşısında sandık kurulunun herhangi bir karar almaması durumu.

Bilgi:

Bu durumda 138 nolu genelgenin 51.maddesini kurul başkanına hatırlatabilirsiniz. Bu durumda kurulun şikayeti yerinde bulması halinde yazılı bir karar almasına gerek YOKTUR ancak şikayeti reddediyorsa bunun karar altına alınarak tutanak defterine yazılması ve kurul tarafından imzalanması gerekmektedir.

(138 nolu Genelge 51.Madde: Şikâyetçinin şikâyete yetkili olmaması veya şikâyetin süresinden sonra yapılmış olması veya haksız yahut yersiz görülmesi halinde kurulca şikâyetin reddine karar verilir. Bu halde kurulun kararını tutanak defterine yazması ve bu kararın başkan ve üyeler tarafından imzalanması lazımdır.

Kurul kararları salt çoğunlukla yani kurul başkan ve üyelerinin yarıdan fazlasının oylarının o karar üzerinde toplanmasıyla verilir. Oylarda eşitlik halinde başkanın katıldığı tarafın oyu üstün tutulur.

Şikâyetin reddine ilişkin kararın bir örneği şikâyetçiye verilir)
Not: Kararlar salt çoğunluk, kurul sayısının yarıdan bir fazlasının imzası ile alınır. Alınan kararın bir suretinin şikayetçiye verilmesi ZORUNLUDUR. Şikayetlerin Sandık sayım tutanağı imzalanana kadar yapılması ZORUNLUDUR.

10- SANDIK KURULUNUN YAZILI ŞİKAYETİ ALMAMASI :

Sandık kurulu yapmak istediğiniz yazılı şikayeti almaktan kaçınması/almaması durumu.

Bilgi:

Bu durum karşısında orada bulunan müşahitlere de hazırlamış olduğunuz yazılı şikayeti imzalatarak elde edebildiğiniz kadar şahidi şikayete dahil etmiş olursunuz. Burada imzalayan müşahitlerin görevlendirildikleri parti, TC kimlik nosu ve iletişim bilgilerinin olması önem arz etmektedir.


SANDIK KURULU KARARLARINA KARŞI; SANDIK SAYIM TUTANAĞI İMZALANANA KADAR DOĞRUDAN SANDIK KURULUNA YADA EN GEÇ 11 AĞUSTOS SAAT 17:00 YE KADAR DOĞRUDAN İLÇE SEÇİM KURULUNA KARŞI İTİRAZ EDİLEBİLİR. İLÇE SEÇİM KURULU BU KARARLARA KARŞI 11 AĞUSTOS SAAT 23.59’A KADAR KARAR VERMEK ZORUNDADIR. (YSK 05/08/2014 TARİH VE 3540 SAYILI KARARI)